miljö

Miljö-, arbetsmiljö- och inköpspolicy

STEMAB Entreprenad AB ska utföra mark och beläggningstjänster åt kunder på sådant sätt att miljön påverkas minimalt och att kunden får beställda uppdrag på rätt plats i rätt tid och till rätt pris. Vi ska tillsammans skapa en bra arbetsmiljö så att alla ska känna att man har ett trivsamt och stimulerande arbete.

För att uppnå detta ska STEMAB Entreprenad AB:

  • vid nyinvesteringar ska särskild hänsyn tas till miljö- och arbetsmiljörisker. Redan vid planeringen av nyinvesteringar ska medarbetarnas synpunkter inhämtas
  • påverka, ställa krav på våra leverantörer av material, transporter och andra förnödenheter som har påverkan på miljön.
  • sträva efter att utföra effektiva och säkra uppdrag för våra beställare
  • följa eller om möjligt verka för att vara bättre än lagstiftning och andra samhälls- och kundkrav
  • ha engagerade och motiverade medarbetare som genom information och utbildning kan ta aktiv del i vårt miljö- och arbetsmiljöarbete
  • ha en planläggning för att minimera risker i verksamheten och förebygga föroreningar
  • upprätta mätbara mål på kort och lång sikt som leder till ständiga förbättringar
  • minimera verksamhetens negativa miljöeffekter

Våra insatser skall styras av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Vetlanda 2019-01-01

Martin Danielsson
VD