Kvalitet

Kvalitets- och säkerhetspolicy

STEMAB Entreprenad AB vill att vi upplevs som förebilder för övriga medmänniskor och att företagets fordon och maskiner framförs på ett trafik och arbetsmiljösäkert sätt så att olycksrisken minimeras. Vi skall genom utförandet av tjänster lägga grunden för fortsatta uppdrag till nuvarande och kommande kunder.

För att uppnå detta ska STEMAB Entreprenad AB:

  • informera kunder och övrig omvärld om företagets kvalitets- och säkerhetsarbete på ett sådant sätt att ett förtroende skapas för företagets arbete med att höja tjänsternas kvalitet.
  • bedriva verksamheten och utveckla företaget så att kundnöjdheten och arbetsmiljöfrågor ständigt förbättras. Detta skall ske i en takt som är praktiskt och ekonomiskt möjligt att genomföra och att en totalt sett god resurshållning iakttas i verksamheten.
  • omedelbart ta hand om synpunkter och klagomål. Eventuella fel utreds och åtgärdas snarast möjligt så att upprepning förhindras.
  • fordon, lokaler och utrustning ska hållas i sådant skick att de säkert kan användas i det dagliga arbetet
  • alla anställda ska vara drogfria
  • se till att beställaren alltid får bästa tänkbara service i kvalitet och material
  • genom information och utbildning motivera samtliga anställda att arbeta mot ständiga förbättringar

Vetlanda 2019-01-01

Martin Danielsson
VD